Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

Uzbudljive vijesti su tu! 🌟 Najavljujemo početak preorder promocije za naš najnoviji flagship uređaj, Samsung Galaxy S23 FE!

Prije kupovine uređaja Samsung Galaxy S23 FE uređaja, molimo vas da se upoznate sa ovim pravilima pretprodaje (u nastavku „Pravila“):

 1. Organizator pretprodaje

Samsung Electronics Austria GmbH, sa registrovanim sjedištem u Beču na adresi Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Beč, Austrija i matičnim brojem FN 217924b (u nastavku „Samsung“) organizuje pretprodaju uređaja Samsung Galaxy S23 FE.

 • Pretprodajini period

Pretprodaja uređaja Samsung Galaxy S23 FE (u daljem tekstu „Uređaj“) dostupna je kupcima na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 1.12.2023. godine do 14.12.2023. godine (u daljem tekstu: „Promotivni period“).

 • Benefit

Privatni i poslovni korisnici koji se u Promotivnom periodu odluče za kupovinu Uređaja kod Samsung ovlašćenih partnera, imaju mogućnost da ostvare pravo na poklon bežične slušalice Samsung Galaxy Buds FE, model SM-R400NZAAEUC/EUE, u grafitnoj boji (u daljem tekstu: „Poklon“).

 • Uslovi kako bi korisnik ostvario pravo na poklon

Kupovinu Uređaja moguće je izvršiti kod Samsung prodajnih partnera navedenih u tački 7 ovih Pravila, pod sledećim kumulativno navedenim uslovima:

 1. Da korisnik u periodu pretprodaje kupi Uređaj;
 2. Da Uređaj kupi na web-stranici ovlašćenog Samsung prodajnog partnera ili u maloprodajnom objektu na teritoriji Bosne i Hercegovine; Spisak ovlašćenih partnera je definisan u tački 7 ovih Pravila;
 3. Da uređaj kupuje u svojstvu krajnjeg korisnika; Krajnji korisnici su fizička i pravna lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja su uređaj kupila za sopstvene potrebe a ne za potrebe dalje preprodaje ili distribucije;
 4. Potrebno je da korisnik nakon preuzimanja kupljenog Uređaja na istom izvrši registraciju kupovine putem Samsung web stranice. Registraciju putem Samsung web stranice potrebno je uspješno izvršiti najkasnije do 15.1.2024. godine.
 • Registracija kupovine

Preduslov za dobijanje Poklona jeste uspješno sprovedena registracija kupovine Uređaja. Registracija kupovine uređaja sprovodi se putem Samsung web stranice, dok je registraciju kupovine potrebno uspješno okončati do 15.1.2024. godine. Podaci koji se dostavljaju u cilju sprovođenja registracije kupovine Uređaja, te kako bi korisnik ostvario pravo na Poklon, jesu:

Korisnik dostavlja prethodno navedene podatke Organizatoru u cilju provjere da li su ispunjeni uslovi, odnosno da li je korisnik ostvario pravo na Poklon, te korisnik ujedno daje svoju izričitu saglasnost za korišćenje njegovih ličnih podataka u skladu sa odredbama ovih pravila, Obavještenjem o prikupljanju i korišćenju ličnih podataka i Politikom zaštite podataka.

NAPOMENE:

 • Neblagovremeni zahtjevi za registraciju kupovine smatraju se automatski odbijenim.
 • Učestvovanje u ovoj promociji ne ograničava korisnike da učestvuju u drugim promocijama koje se organizuju u vezi sa promocijom uređaja.
 • Kupci su dužni da dostave potpune i tačne podatke. Organizator neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju nepravilno ili neblagovremeno dostavljenih podataka.
 • Preuzimanje uređaja

Svi korisnici koji u periodu pretprodaje kupe Uređaj, moći će isti da preuzmu kod Samsung prodajnog partnera, počevši od 01.12.2023. godine.

Isporuka Poklona izvršiće se o trošku Organizatora najkasnije do 31.3.2024. godine.

Redovna prodaja Uređaja počinje 01.12.2023. godine.

Pretprodaja Samsung uređaja može se izvršiti isključivo kod sledećih ovlašćenih Samsung prodajnih partnera:

 • BH Telecom
 • Mtel
 • HT Eronet
 • Domod
 • Tehno Mag
 • Mobis Electronic
 • Ekupi
 • Stanić Trade
 • Imtec
 • Sancta Domenica
 • CPU
 • 3D Box
 • Roaming Electronics d.o.o. Banja Luka
 • Comtrade Distribution d.o.o.
 • Bingo
 • Pravo izmjene Pravila

Samsung zadržava pravo da iz opravdanih razloga načini izmjene ovih Pravila, uz obvezu da ista bez odlaganja objavi.

Ova pravila objavljena su dana 01.12.2023. godine na strani https://www.samsung.com/ba/offer/preorder-galaxy-s23-fe/od kada se i primjenjuju.

OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA

Samsung Electronics Austria GmbH, sa registrovanim sjedištem na adresi Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Beč, Austrija (u daljem tekstu: „Rukovalac“) ovim putem Vas obavještava o informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 1. Rukovalac podataka

Rukovalac podataka je Samsung Electronics Austria GmbH, sa registrovanim sjedištem na adresi Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Beč, Austrija putem Podružnice Samsung Electronics Austria GmbH Zagreb (u daljem tekstu: „Rukovalac“).

 • Podaci koji se prikupljaju

Rukovalac će prikupljati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

 • ime i prezime,
 • adresa kupca za potrebu dostave poklona,
 • kontakt telefon kupca,
 • IMEI broj i serijski broj kupljenog uređaja,
 • prikaz/sken fiskalnog računa ili otpremnice za kupljeni uređaj.

(u daljem tekstu zajedno: Lični podaci).

 • Svrha prikupljanja Ličnih podataka

Rukovalac će prikupljati i obrađivati gore navedene Lične podatke isključivo za potrebe utvrđivanja ispunjenja uslova za učešće u promociji „PRETPRODAJA SAMSUNG  GALAXY S23 FE, i dostavu poklona u slučaju da je korisnik/kupac ostvario pravo na isti.

 • Način korišćenja Ličnih podataka

Lični podaci koji se prikupljaju na osnovu pristanka će biti korišćeni isključivo za prethodno navedene potrebe Rukovaoca, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon) i Politikom privatnosti Rukovaoca priloženoj u nastavku.

 • Pravni osnov za obradu Ličnih podataka

Lične podatke Rukovalac prikuplja i obrađuje na osnovu dobrovoljnog pristanka lica na koje se podaci odnose.

 • Rok čuvanja Ličnih podataka

Lični podaci će se čuvati samo onoliko koliko je neophodno za ispunjavanje navedene svrhe, a svakako ne duže od 6 mjeseci od datuma kupovine.

 • Vaša prava

Rukovalac zbirke podataka o ličnosti će na zahtev učesnika dopuniti, izmijeniti, ažurirati i obrisati Lične podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom odnosno ako je svrha prikupljanja podataka ispunjena. Za više informacija pogledajte našu Politiku privatnosti ili nas kontaktirajte slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com.

U slučaju da učesnici smatraju da obrada njihovih ličnih podataka narušava njihovu privatnost, mogu se obratiti Rukovaocu obrade ličnih podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka i zatražiti objašnjenje

 • Ostale informacije

Za detaljne informacije o preduzetim mjerama za čuvanje Ličnih podataka kao i eventualno iznošenje Ličnih podataka, pročitajte našu Politiku privatnosti.

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Datum stupanja na snagu: Maj 2018.

Samsung Electronics Austria GmbH i naša povezana lica (u daljem tekstu: „Samsung“, „mi“, „nas“, „naše“) znamo koliko je privatnost važna našem osoblju, dobavljačima, kupcima i drugima sa kojima sarađujemo i težimo jasnosti u vezi sa tim kako prikupljamo, koristimo, objelodanjujemo, prenosimo i pohranjujemo lične podatke.

Ispod slijede glavna pitanja obuhvaćena našom Politikom zaštite podataka.

 1. Djelokrug i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naše obaveze
 4. Definicije
 5. GDPR principi
 6. Posebne kategorije ličnih podataka
 7. Dijeljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EE)
 8. Profilisanje i automatsko odlučivanje
 9. Direktni marketing
 10. Čuvanje evidencije
 11. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci
 12. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka
 13. Ažuriranja politike
 14. Korisni podaci za kontakt

Prilog 1: Obavještenje o privatnosti

 1. Djelokrug i svrha

Ova politika definiše pravila zaštite podataka kao i pravnih uslova koji moraju biti zadovoljeni kada je riječ o pribavljanju, rukovanju, obradi, pohranjivanju, prijenosu i uništavanju ličnih podataka.

Tipovi informacija kojima ćemo rukovati obuhvataju detalje o trenutnim, prethodnim i potencijalnim članovima osoblja, dobavljačima, kupcima i drugim licima sa kojima komuniciramo. Podaci koji se drže na papiru ili računaru podliježu određenim mjerama pravne zaštite navedenim u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – „GDPR“) i važećem(im) zakonu(ima) o zaštiti podataka, koji predviđa(ju) ograničenja u vezi sa načinom na koji možemo da koristimo te informacije.

Održavanje najviših standarda u našem rukovanju ličnim podacima predstavlja i kolektivnu i ličnu odgovornost a ova politika primjenljiva je na to kako pribavljamo, koristimo, pohranjujemo i na druge načine obrađujemo lične podatke koje upotrebljavamo u okviru našeg poslovanja. Ona obuhvata prikaz ključnih obaveza u vezi sa podacima koje se primjenjuju na nas kao organizaciju, a koje obuhvataju i očekivanje od Vas da igrate svoju ulogu u vezi sa usklađivanjem.

Ova politika zaštite podataka primjenjuje se na svakog zaposlenog kompanije Samsung kao i na drugo osoblje koje pruža usluge kompaniji Samsung (uključujući ali ne ograničavajući se na izvođače i agencijsko osoblje) (zajednički naziv u daljem tekstu: „članovi osoblja“). Od svih članova osoblja se zahtjeva da se postaraju da razumiju ovu politiku i da je se pridržavaju u odnosu na bilo koje lične podatke kojima imaju pristup u obavljanju svog posla.

 • Odgovornost za usklađenost

Odgovornost za nadgledanje usklađenosti zaštite podataka, uključujući pridržavanje ove politike je na našem službeniku za zaštitu podataka, čiji podaci za kontakt se mogu naći na kraju ove politike.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za usklađenost zaštite podataka u okviru svojih timova.

Ukoliko smatrate da politika nije ispoštovana kada je riječ o Vašim ili ličnim podacima drugih lica, potrebno je da pokrenete to pitanje sa Vašim neposrednim menadžerom ili sa odjeljenjima za ljudske resurse ili pravna pitanja.

 • Naše obaveze

GDPR predviđa kazne u značajnim iznosima protiv organizacija koja krše njegove odredbe. Zavisno od tipa kršenja, organizacijama mogu biti izrečene kazne u vrijednosti većoj od 20 miliona evra ili 4% od ukupnog, godišnjeg prometa na globalnom nivou u prethodnoj finansijskoj godini. Ove kazne u visokom iznosu povećavaju izlaganje rizicima u odnosu na usklađenost zaštite podataka.

 • Definicije

Definicije koje slijede Vam mogu biti od koristi pri čitanju ove politike:

Podaci o krivičnoj evidenciji su informacije u vezi sa krivičnim prekršajima i presudama protiv određene osobe.

Rukovaoci podacima (Kontrolori podataka) su lica ili organizacije koji određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Oni su  odgovorni za uspostavljanje praksi i politika u skladu sa GDPR-om. Mi smo rukovaoci svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici izvođači takođe mogu biti rukovaoci podataka.

Pojam Subjekti podataka za potrebe ove politike obuhvata sve žive pojedince čije lične podatke čuvamo, što uključuje trenutne, prošle i potencijalne kupce, dobavljače, agente, investitore kao i članove našeg osoblja. Subjekat podataka ne mora biti državljanin ili rezident Bosne i Hercegovine. Svi subjekti podataka imaju određena zakonska prava u odnose na njihove lične podatke.

Pojam lični podaci označava podatke koji se odnose na živu osobu koja se može identifikovati na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih podataka ili drugih informacija koje posjedujemo). Lični podaci mogu biti faktički (poput imena, adrese ili datuma rođenja) ili može biti riječ o mišljenju (poput ocjene učinka). Definicija „ličnih podataka“ koja se koristi u GDPR-u i važećem zakonu o zaštiti podataka je veoma široka i dopušta da veliki opseg ličnih identifikatora budu klasifikovani kao lični podaci. To obuhvata ime, identifikacioni broj i podatke o lokaciji.

Obrada jeste bilo koja aktivnost koja obuhvata upotrebu ličnih podataka.  Ona uključuje dobijanje, korišćenje, posmatranje, bilježenje ili držanje podataka, ili sprovođenje bilo koje radnje ili grupe radnji uključujući organizovanje, mijenjanje, povrat, korišćenje, objelodanjivanje, brisanje ili uništavanje podataka.  Obrada takođe obuhvata prijenos ličnih podataka trećim licima.

Podaci posebne kategorije (prethodno poznati kao osjetljivi lični podaci) obuhvataju informacije o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, vjerskim ili sličnim uvjerenjima, sindikalnom članstvu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju ili seksualnom životu, kao i genetske i biometrijske podatke, kada se koriste za identifikovanje pojedinca.

 • GDPR principi

Bilo koje lice koje obrađuje lične podatke mora postupati u skladu sa primjenljivim principima dobre prakse definisanim u GDPR-u, a kojih je Samsung dužan da se pridržava.

 • Lične podatke ćemo obraditi u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno (vidjeti odjeljak „zakonitost, poštenje i transparentnost“).
 • Prikupljaćemo lične podatke za naznačene, eksplicitne i legitimne svrhe; nećemo ih obrađivati na način koji ne bi bio u skladu sa tim svrhama (vidjeti odjeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obradićemo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u vezi sa svrhama obrađivanja (vidjeti odjeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obezbedićemo da lični podaci budu tačni i, gdje je to neophodno, ažurni; gdje su podaci netačni, preduzećemo sve što je potrebno da za njihovo brisanje ili ispravku bez odlaganja uzimajući u obzir svrhe za koje se podaci obrađuju (vidjeti odjeljak „Tačnost“).
 • Uzdržaćemo se od čuvanja ličnih podataka u obliku koji dozvoljava identifikaciju pojedinca na kojeg se odnosi u periodu dužem nego što je to potrebno za svrhe radi kojih se obrađuju (vidjeti odjeljak „Ograničenje pohranjivanja“).
 • Upotrebićemo odgovarajuće tehničke ili organizacione mjere kako bi obezbedili sigurnost ličnih podataka, što će uključivati njihovu zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (vidjeti poglavlje „Integritet i povjerljivost“).

Slijede dodatni podaci o svakom od ovih principa.

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost

Važeći zakon(i) o zaštiti podataka ima(ju) za cilj ne da spriječi(e) obrađivanje ličnih podataka, već da obezbedi(e) da se to radi pošteno i bez štetnog uticaja na prava subjekta podataka.

Kako bi lični podaci bili obrađeni u skladu sa zakonom, potrebno je da bude ispunjen jedan od zakonskih uslova za obradu. Ovi uslovi obuhvataju sledeće: subjekat podataka mora eksplicitno i slobodnom voljom da pristane na obradu; obrada se zahtjeva u skladu sa zakonom, obrada je neophodna radi sprovođenja ugovora koji imamo sa subjektom podataka; ili je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije Samsung ili lica kojem se podaci objelodanjuju (osim ukoliko te interese nadjačavaju interesi ili osnovna prava ili slobode pojedinca). Prije nego što počnemo sa obrađivanjem ličnih podataka (na primjer prije nego što prikupimo lične podatke od neke osobe), razmatramo naše podatke za prikupljanje podataka, kao i zašto su nam ti podaci potrebni.  Takođe identifikujemo i pravnu osnovu koja nam omogućava da te informacije dobijemo i obradimo na zakonit način.

Subjektu podataka u skladu sa zakonom moraju biti predočene određene informacije, uključujući (ali ne ograničavajući se na) ko je rukovalac podataka, svrha(e) radi koje(ih) se podaci obrađuju, zakonsku osnova za obradu podataka, identititete svakog lica kojem se podaci mogu otkriti ili prenijeti, kao i prava subjekta podataka u odnosu na njegove lične podatke. Ove informacije moraju biti pružene kroz odgovarajuća obavještenja o privatnosti ili obavještenja o poštenoj obradi podataka.

 • Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo za specifične potrebe o kojima je subjekat podataka obaviješten prilikom prvog uzimanja podataka, ili za bilo koje druge svrhe izričito dopuštene važećim zakonom(ima) o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne mogu prikupljati za jednu svrhu, a potom koristiti za drugu. Ukoliko postane neophodno da se promijeni svrha radi koje se podaci obrađuju, subjekat podataka će biti obaviješten o novoj svrsi prije bilo kakve obrade.

 • Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurni. Informacije koje su pogrešne su netačne i stoga je potrebno preduzeti korake radi provjere tačnosti bilo kojih ličnih podataka na mjestu njihovog prikupljanja, a to potom naknadno činiti redovno u određenim vremenskim intervalima. Netačni ili zastareli podaci treba da budu uništeni. Kad postanete svjesni da su lični podaci koje obrađujemo netačni, morate da obavijestite svog menadžera/lice za kontakt za obradu podataka, te da preduzmete potrebne korake za uništavanje izmjenu istih, vodeći računa o zahtjevima naše politike zadržavanja podataka gdje je to potrebno.

 • Ograničenje pohranjivanja

Lične podatke treba čuvati u formatu koji ne dopušta identifikovanje subjekta podataka duže nego što je to potrebno za svrhe za koje se podaci prikupljaju. To znači da je potrebno da podaci budu uništeni ili izbrisani iz naših sistema kada više nisu potrebni, ili lični podaci treba da budu uređeni od strane istih.

Nakon isteka perioda zadržavanja, osim ukoliko postoji valjan poslovni razlog za zadržavanje i nakon tog perioda (na primjer ukoliko je subjekat podataka pokrenuo parnicu protiv nas a zadržani lični podaci su relevantni za takvu parnicu), zapisi koji sadrže lične podatke biće eliminisani na siguran način i efektivno uništeni.

 • Integritet i povjerljivost

Održavanje sigurnosti podataka znači garantovanje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti ličnih podataka, u skladu sa sledećim definicijama:

 1. Povjerljivost znači da podacima mogu da pristupaju samo lica koja su ovlašćena da koriste podatke.
 2. Integritet znači da lični podaci treba da budu tačni i odgovarajući za svrhu za koju se obrađuju kao i pouzdani tokom njihovog životnog vijeka (t.j. ne mogu ih mijenjati neovlašćena lica).
 3. Dostupnost znači da ovlašćeni korisnici treba da budu u stanju da pristupe podacima ukoliko su im potrebni za dozvoljene svrhe. Lične podatke je stoga potrebno pohraniti na našem centralnom računarskom sistemu umesto na pojedinačnim personalnim računarima.

Sigurnosne procedure obuhvataju:

 1. Kontrole ulaska. Potrebno je izvijestiti o svakom stranom licu koje se opazi u oblastima sa kontrolom ulaska.
 2. Obezbjeđenje stolova i ormarića koji se zaključavaju. Stolove i ormariće držati zaključanim ukoliko se u njima drže povjerljivi podaci bilo koje vrste. (Lične informacije se uvijek smatraju povjerljivim.)
 3. Metode uništavanja. Papirne dokumente treba isjeći. Flopi diskove i CD-ROMove treba fizički uništiti kada više nisu potrebni.
 4. Oprema. Članovi osoblja kompanije Samsung treba da se postaraju da se na pojedinačnim monitorima ne prikazuju povjerljivi podaci prolaznicima, kao i da se izloguju iz svog personalnom računara kada je isti bez nadzora.
 • Posebne kategorije ličnih podataka

S vrijemena na vrijeme može biti potrebno da obradimo posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije ličnih podataka ćemo obraditi samo kada imamo zakonsku osnovu za obradu ličnih podataka (vidjeti odjeljak 5 ove politike) i kada se primjenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebne kategorije. Ovi posebni uslovi obuhvataju, ali nisu ograničeni na sledeće slučajeve:

 1. Subjekat podataka je dao izričitu saglasnost.
 2. Obrada je neophodna za potrebe iskorištavanja prava ili obaveza kompanije Samsung ili subjekta podataka u skladu sa zakonom o radnom odnosu.
 3. Obrada je neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka, a subjekat podataka fizički nije u stanju da da saglasnost.
 4. Obrada se odnosi na lične podatke koje je subjekat podataka javno objelodanio.
 5. Obrada je neophodna za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonitih zahtjeva.
 6. Obrada je neophodna iz razloga značajnog javnog interesa.
 7. Obrada je neophodna radi ocjene radne sposobnosti zaposlenog.

Posebne kategorije ličnih podataka se neće obraditi dok:

 1. Gore pomenuta procjena ne bude sprovedena; i
 2. Osoba na koju se odnose lični podaci nije odgovarajuće obaviještena (kroz obavještenje o privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrhama radi kojih se sprovodi kao i pravnoj osnovi.
 • Dijeljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EEP)

Lični podaci mogu se prenijeti samo trećim pružaocima usluga koji prihvataju da se pridržavaju zahtijevanih politika i procedura kao i bilo kojih relevantnih ugovornih odredbi i koji se slože da primjene adekvatne mjere, u skladu sa zahtjevima.

Lični podaci mogu se dijeliti sa drugim članom naše grupe (što obuhvata i naša povezana lica, kao i našu krajnju holding kompaniju, zajedno sa njenim ispostavama) ukoliko primalac ima potrebu za informacijama iz razloga povezanih sa poslom, te ukoliko je prijenos u skladu sa važećim ograničenjima prekograničnog prijenosa podataka (vidjeti ispod).

Zakoni koji se odnose na zaštitu podataka ograničavaju prijenos državama van Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEP“) kako bi se osiguralo da se ne ugrozi neophodan nivo zaštite podataka.   Lične podatke koji su nastali u jednoj državi prenosite prijeko granice kada prenosite, šaljete, pregledate ili pristupate tim podacima u drugu ili u drugoj državi. Potrebno je tražiti posebnu dozvolu od lokalnog odjeljenja za pravna pitanja/kancelarije za zaštitu podataka prije prijenosa ličnih podataka prijeko granice kako bi se moglo provjeriti da li su zadovoljeni neophodni uslovi.

 • Profilisanje i automatsko odlučivanje

Postoje značajna ograničenja okolnosti pod kojima se mogu doneti automatske odluke o pojedincima (gdje se odluka donosi isključivo automatski bez ikakvog učešća ljudi).  Ovo je slučaj i kada je riječ o profilisanju (to je automatska obrada ličnih podataka radi vrednovanja određenih stvari u vezi sa pojedincima, na primjer, da li mu se može svidjeti određen proizvod).

Ovaj tip donošenja odluka množe se primijeniti samo gdje je to potrebno radi realizacije ugovora, gdje je to dozvoljeno zakonom, ili u slučajevima kada pojedinac da svoju izričitu saglasnost. Pored toga, pojedinci imaju pravo na primanje informacija o donošenju odluka a imaju i određena prava koja im se moraju komunicirati, uključujući pravo da se zahtjeva ljudska intervencija ili da se ospori odluka, a na snazi su stroga ograničenja u vezi sa upotrebom podataka posebne kategorije za ovu vrstu odlučivanja.

U svakom slučaju, svaka aktivnost profilisanja će se obraditi u punoj saglasnosti sa svakim važećim zakonom.

 • Direktni marketing

Poštujemo stroge zahtjeve zaštite podataka u vezi sa direktnim marketingom.

 1. Čuvanje evidencije

Važno je da budemo u stanju da pokažemo da se pridržavamo principa obrade podataka.  Gdje se to zahtjeva, vodimo odgovarajuću evidenciju u vezi sa našim rukovanjem ličnim podacima. To konkretno može da obuhvati evidenciju naše zakonske osnove za obradu ličnih podataka, evidenciju  podataka koji se šalju subjektima podataka, kao i evidenciju naše obrade ličnih podataka.

 1. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci

Podaci se moraju obraditi u skladu sa pravima subjekata podataka. Subjekti podataka imaju pravo da:

 1. ukoliko su pristali na obradu podataka, povuku saglasnost za obradu u bilo kom trenutku (a to im mora biti lako isto koliko je bilo i davanje saglasnosti).
 2. im se daju jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se koriste njihovi lični podaci (iz kog razloga dajemo obavještenje o privatnosti podataka).
 3. zahtijevaju pristup bilo kojim podacima koje o njima posjeduje rukovalac podataka.
 4. zahtijevaju izmjenu i ispravku netačnih podataka.
 5. zahtijevaju da podaci koje o njima posjeduje rukovalac podataka budu obrisani kada se ispune određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 6. zahtijevaju ograničenje obrade kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 7. zahtijevaju upućivanje ličnih podataka drugom rukovaocu kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 8. podnesu prigovor na obrađivanje ličnih podataka  kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 9. ne podliježu odluci koja je zasnovana samo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, kada ovo sa sobom nosi zakonske ili druge značajne posljedice po njih, osim ako su se izričito složili  sa tim, ili gdje je to neophodno za sklapanje ili realizaciju ugovora sa njima.
 10. podnesu žalbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa našom obradom podataka, navodeći detalje koji slijede, iako mi podstičemo subjekta podataka da nas obavijesti o svim zabrinutostima koje ima, kako bi pokušali da to riješimo.

Kada znate da subjekat podataka želi da iskoristi bilo koje od svojih prava, treba da se obratite Kancelariji za pravna pitanja / za zaštitu ličnih podataka. Postoji mogućnost da će biti potrebno preduzeti odgovarajuće korake radi identifikovanja osobe koja podnosi zahtev.

Formalan zahtev za pristup podacima od strane subjekta podataka (podnosioca zahtjeva) za informacije koje Podružnica Samsung Electronics Austria GmbH Zagreb ima o njima, može biti podnijet u pisanoj formi, koristeći Prilog 2 (obrazac zahtjeva subjekta podataka za pristup podacima). Međutim, zahtjevi subjekta podataka za pristup podacima ne moraju biti formalni ili u pisanoj formi (mogu se, npr. podnijeti prijeko društvenih medija ili telefonom). Svaki član osoblja koji primi zahtev (bilo da je isti sastavljen upotrebom predviđenog obrasca ili ne) treba isti da momentalno prosjedi službeniku za zaštitu podataka i/ili timu za pravna pitanja i usklađenost. Ukoliko imate nedoumicu da li je zahtev podnijet, treba da razmotrite okolnosti sa njima.

Službenik za zaštitu podataka će odgovoriti na svaki zahtev u roku od 30 dana po prijemu, uz određene izuzetke (izuzev ako primjenjiv zakon ne predviđa kraći rok, u kom slučaju će se primijeniti taj kraći rok) . Ukoliko Samsung nije u stanju da da tražene lične podatke, razlozi za to će biti u cjelosti dokumentovani i subjekat podataka će o tome biti obaviješten u pisanoj formi. Subjektu podataka će takođe biti dostavljeni detalji relevantnog nadzornog organa kojem se može podnijeti žalba, kako nalaže(u) važeći zakon(i) o zaštiti podataka.

 1. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka

Narušavanje sigurnosti podataka jeste „narušavanje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili namjernog uništavanja, gubitka, izmjene, neovlašćenog objelodanjivanja ili druge obrade“. Narušavanje ne znači nužno da su lični podaci eksterno objelodanjeni bez relevantnog ovlašćenja, već može da znači da im je neko pristupio interno bez odgovarajuće dozvole.

Mi imamo obavezu da o određenim narušavanjima sigurnosti podataka obavijestimo relevantno regulatorno tijelo, a, u ograničenijim slučajevima, samog subjekta podataka.

 1. Ovlašćenja za pristup podacima

Ovlašćenje za pristup ličnim podacima koje prikuplja i/ili koristi Podružnica Samsung Electronics Austria GmbH Zagreb daje se samo sledećim licima:

 • Za lične podatke kupaca prikupljene prijeko sajtova koji su osnovani za specifične marketinške svrhe:
 • ovlašćenim zakonskim predstavnicima kompanije Podružnica Samsung Electronics Austria GmbH Zagreb
 • menadžerima za marketing čije radne obaveze obuhvataju rukovanje ličnim podacima koji se prikupljaju za specifične marketinške svrhe
 1. Korisni podaci za kontakt

Službu za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb

Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska

Email: Molimo da nas kontaktirate slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com

Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading