Podrška ženskim organizacijama i udruženjima žena “Odvažne i hrabre, to ste vi!”

Opis aktivnosti:

 U BiH postoje razne ženske organizacije i udruženja koja imaju različite ciljeve, poput borbe za jednopravnost polova, poboljšanja ekonomskog položaja i životnog standarda žene,  pružanja psihološke, socijalne, pedagoške i pravne pomoći ženama i slično.

Cilj projekta “Odvažne i hrabre, to ste vi!” je pružiti podršku ženskim organizacijama i udruženjima, doprinijeti njihovom radu i uslovima, te ojačati njihov status i poziciju. Kroz ovaj projekat, najbolje ideje bi bile nagrađene konkretnom materijalnom podrškom.

Donacija I: 5.000 KM

Donacija II: 4.000 KM

Donacija III: 3.000 KM

Donacija IV:  4 x 1000 KM

Pozivamo sve zainteresovane organizacije i udruženja da prijave svoje projekte i ideje, kako bi ostvarile pravo učešća u projektu. Poziv se odnosi na sve ženske organizacije i udruženja unutar BiH, koje imaju ideju i žele unaprijediti i razviti poslovanje istih.

Poziv traje od 18.2. do 3.3.2019., a objava nagrađenih projekata će se izvršiti 8.3.2019.

Za sudjelovanje je potrebno izvršiti prijavu i poslati detaljniji opis projekta.

Na ovaj način želimo simbolično na Dan žena obradovati dame unutar pomenutih organizacija i udruženja i doprinijeti njihovom radu,  jer su one te koje na različite načine doprinose našoj zajednici i pružanju podrške ženama u BiH.

Pravila i uslovi:

Početak prijava: 18.2.2019

Rok za završetak prijava: 3.3.2019.

 1. Nosilac projekta će Organizatoru uputiti prijedloge projekata.
 2. Organizator projekta će Nosiocima pobjedničkih projekata uputiti prijedloge Ugovora o donaciji.
 3. Prijavom Nosilac projekta prihvata da se podaci navedeni u Formularu za prijavu koriste u komunikacijske svrhe od strane Organizatora u štampanom, zvučnom, slikovnom ili video materijalu.
 4. Povlačenjem prijave gubi se parvo u daljnjem sudjelovanju.
 5. Organizator projekta zadržava parvo informisanja medija u svrhu promocije inicijative što uključuje i eventualno komuniciranje prijavljenih, predloženih i pobjedničkih projekata.
 6. Organizator projekta zadržava parvo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeni Kriterij za izbor projekta i Pravila i uslove inicijative, te obustavi inicijativu naročito ako to bude potrebno usljed više sile ili vanjskih okolnosti na koje Organizator projekta ne može uticati ili ako samo na taj način bude zagarantovana uredna sprovedba inicijative.
 7. Process selekcije će se odvijati u periodu 4.3.-7.3.2019.
 8. Pobjednički projekti će biti proglašeni 8.3.2019. putem online platformi ali i ostalih raspoloživih oficijelnih kanala kompanije Bingo d.o.o. Tuzla.
 9. Interna komisija  će ocijeniti nivo zadovoljavanja specifičnih kriterija.

Kriterij za odabir projekata :

Organizator projekta Bingo d.o.o. Tuzla zajedno sa partnerima,  poziva sve ženske organizacije i udruženja, iz cijele Bosne i Hercegovine koje imaju ideje i projekte za unaprijeđenje njihovog poslovanja i rada.

 1. Projekti se prijavljuju u periodu 18.2.-3.3.2019. godine.
 2. Projekat je potrebno prijaviti putem Formulara za prijavu koji se nalazi na www.bingotuzla.ba
 3. Projekte mogu prijaviti samo osobe sa područja Bosne i Hercegovine.
 4. Jedna osoba /organizacija ima pravo da prijavi samo jedan projekat.
 5. Nosilac projekta prijavom projekta prihvata Pravila i uslove projekta.
 6. Nosilac projekta je prilikom prijave dužan navesti sve potrebne podatke u Formularu za prijavu.
 7. Kompanija Bingo d.o.o. Tuzla i partneri će odabrati 3 projekta kojima će osigurati jednu od navedenih donacija.
 8. Prijava projekta treba uključivati: razradu projekta s vremenskim odrednicama, ciljevima i aktivnostima za koje su potrebna finansijska sredstva.
 9. Projekat je jasno definisan ili već u realizaciji. Projekat je novi ili već postojeći.
 10. Projekat uključuje i osnažuje korisnike i ciljnu grupu.
 11. Nosioci projekta će učinkovito koristiti dobijena sredstva te je Nosilac projekta odgovoran za sprovedbu istog ali i za korištenje sredstava isključivo u svrhu projekta.

Formular za prijavu:

 1. Informacije o organizaciji i kontakt osobi:
 • Ime organizacije ili udruženja:
 • Adresa:
 • Telefon:
 • Email:
 • Godina osnivanja:
 • Cilj organizacije:
 • Aktivnosti organizacije:
 • Ime i prezime kontakt osobe ispred organizacije/ udruženja:
 • Datum rođenja:
 • Adresa:
 • Telefon:
 • Email:
 • Informacije o projektu:
 • Opis projekta/ ideje (ukratko o projektu, najviše 15 rečenica):
 • Cilj projekta/ ideje:
 • Planirani budžet:
 • Opis projektnih aktivnosti (lista aktivnosti koje će se implementirati da bi se postigli očekivani rezultati):
 • Područje provedbe projekta (mjesto, kanton, regija i sl.):
 • Datumi implementacije projektnih aktivnosti:
 • Datum implementacije projektnih sredstava:

PRIJAVITE SE NA PROJEKAT POSJETOM OVOG LINKA