Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

KUPOVINOM PAMPERS PROIZVODA DO VRIJEDNIH POKLONA

Član 1.

Organizator i službena pravila

1.1. Program lojalnosti na Pampers brendu pod nazivom „Kupovinom Pampers proizvoda do vrijednih poklona“ (u daljnjem tekstu Kampanja)  je organizovan i proveden od strane kompanije Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009 i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71 210 Ilidža.

1.2. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike. Organizator zadržava pravo da može izmijeniti i  dopuniti ova Pravila tokom trajanja Kampanje, i objaviti izmjene na isti način kao što su prvobitna Pravila bila objavljena.

1.3. Kampanja je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Pampers proizvoda.

Član 2.  Pravni izvori

Kampanja je pravno usklađena u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3. Teritorij

Kampanja organizovana u skladu s ovim službenim pravilima će biti provedena na području Bosne i Hercegovine kod maloprodajnog lanca Bingo d.o.o., u svim maloprodajnim objektima.

Trajanje Kampanje je u periodu od 1.10.2020. do 30.11.2020.

Član 4. Podobnost

4.1. U Kampanji  mogu učestvovati sve punoljetne osobe (18+ godina) koje su državljani Bosne i Hercegovine i/ili imaju stalno mjesto boravka u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu Učesnici), a  koji unaprijed prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila.


4.2. Sudjelovanjem u Kampanji, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti svjesni ovih odredbi i izražavaju svoju saglasnost u pogledu toga. Učestvovanje u ovoj Kampanji jednako je obavezi poštivanja navedenih Pravila.

Član 5. Određeni proizvodi i uslovi 

Mehanizam sudjelovanja u Kampanji:

Osoba podobna po članu 4., ukoliko tokom promotivnog perioda od  1.10.2020. do 30.11.2020., u Bingo maloprodajnim objektima u Bosni i Hercegovini, kupi određeni iznos Pampers proizvoda u skladu sa pragovima u brošuri, preuzme brošuru na kasi skupa sa naljepnicama (kupljenih Pampers proizvoda za 10 KM = jedna naljepnica) i pošalje na Orbico d.o.o., pp 38, 71210 Ilidža sa naznakom za Pampers program lojalnosti. Prilikom popunjavanja brošurica je bitno ispuniti sve tražene podatke i polijepiti naljepnice do oznake poklona koji želite da dobijete po pragovima naznačenim u brošuri. Obavezno je slanje fiskalnih računa od kupovine uz brošuru sa podacima i naljepnicama. U Kampanji učestvuju svi proizvodi iz Pampers asortimana.

Prvih 600 učesnika koji su poslali ispravno popunjenu brošuru i čija je brošura stigla u Orbico pp38 najdalje do 18.12.2020., a sa računima od kupovine u trajanju kampanje 1.10.-30.11.2020. će poklon po svom izboru, u skladu sa brojem naljepnica u brošuri,  dobiti na kućnu adresu navedenu u kuponu. Sve vrijeme trajanja Kampanje biće aktivna info linija tokom radnog vremena operatera raspoloživog za davanje informacija svim zainteresovanim ljudima za Kampanju, od ponedeljka do petka u vremenskom periodu 08:00-16:30 sati. Broj 061 486 512.

Član 6. Pokloni

Za ovu Kampanji Organizator je osigurao sljedeće poklone za Učesnike (po pragovima):

  • 12 naljepnica – poklon torba za mame, total količina 250 komada
  • 16 naljepnica – poklon personalizirana led lampa sa imenom vaše bebe, total količina 200 komada
  • 20 naljepnica – poklon Fisher Price guralica, total količina 150 komada

Član 7. Dodjela poklona

Prvih 600 učesnika čije pošiljke budu pristigle najdalje do 18.12.2020. na adresu Organizatora, Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. d.o.o.  pp 38,  sa ispravno popunjenom brošurom i fiskalnim računima od kupovine Pampers proizvoda tokom trajanja Kapanje, će na adresu napisanu u brošuri dobiti poklon za koji su polijepili naljepnice željenog praga najduže 45 dana po završetku Kampanje. Prilikom preuzimanja poklona kupac će potpisom potvrditi da je preuzeo poklon.

Sve obaveze Organizatora prema učesnicima prestaju od momenta preuzimanja poklona. Organizator ne snosi odgovornost za pošiljke koje ne pristignu u Orbico d.o.o. pp 38 ili pošiljke sa nepotpunim podacima ili pošiljke koje pristignu iza 18.12.2020.

Član 8. Povjerljivost

8.1. Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici promocije imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Prava Učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju;

– pravo da budu upoznati sa podacima;

– pravo na promjenu podataka;

– pravo na žalbu.

Za izmjene zagarantovanih prava učenici mogu javiti na adresu Organizatora, Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža.

8.2. Sudjelovanjem u ovoj Kampanji, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj Kampanji i proglašenja pobjednika.

8.3. Prikupljeni podaci Učesnika se čuvaju u svrhu zakonske porezne legislative.

Član 9. Viša sila

9.1. U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza.


9.2. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja.

Član 10. Sporovi

10.1. U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom sudu u Bosni i Hercegovini.


10.2. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj Kampanje mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo, u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma završetka kampanje. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Član 11. Službena Pravila Kampanje

11.1. Učešćem u Kampanji Učesnici prihvataju da ih ova Pravila obavezuju.


Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading