Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

Nagradni natječaj “Snimi i osvoji ”

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene  novine FBiH 48/15 i 60/15) i Pravilnik o sadržaju, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Službene novine FBiH 30/16), Planet d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo), koje zastupa Sanela Vujović donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“Snimi i osvoji ”

NAZIV, SJEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU PRIREĐIVAČA

Član 1.

  1. Nagradni natječaj “Snimi i osvoji ” organizuje Planet d.o.o (za Red Bull), sa sjedištem na adresi Azize Šaćirbegović 1, Sarajevo (u daljem tekstu: “Priređivač”).

NAZIV, VRIJEME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 3.

3.1.         Naziv nagradnog natječaja je “Snimi i osvoji ”. (u daljem tekstu: Natječaj)

3.2.         Natječaj počinje 27. jula 2020. godine sa početkom u 00:00 h i završava se 31. avgusta 2020. godine u 23:59h. Ukupno trajanje Natječaja je 35 dan (u daljem tekstu: Vrijeme trajanja Natječaja).

3.3.         Natječaj se priređuje u svrhe promocije događaja Red Bull 400.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 4.

4.1.         Pravila Natječaja (u daljem tekstu: „Pravila“) biće objavljena na web stranici Priređivača redbull.ba

MJESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 5.

5.1.        Natječaj se organizuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 6.

6.1.         Pravo učešća u Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine stariji od 18.godina. U nagradnom natječaju ne mogu učestvovati zaposlenici BINGA i RED BULLa i njihove uže porodice.

PROIZVODI KOJI UČESTVUJU U NATJEČAJU

Član 7.

7.1.         Uslov učešća nisu proizvodi firme Red Bull niti bilo koje druge firme.

NAČIN UČESTVOVANJA U NATJEČAJU I USLOVI ZA DOBIJANJE NAGRADA

Član 8.

8.1.         Za učestvovanje u Natječaju potrebno je:

  • Napraviti i objaviti video do 60 sec. na sljedeću temu:

Pripreme za Red Bull 400

  •  Objaviti i podijeliti klip  (dalje: „video“) sa hastagom #redbull400igman na stranici redbull.ba ili na instagramu/facebooku-u i tagovati redbullbih i Bingo (@redbullbih i @bingo_bih)

8.2.         Jedan učesnik može objaviti sa istog profila na Facebooku/Instagramu više videa od kojih samo jedan najbolji može biti nagrađen.

8.3.         Učesnik je odgovoran da osigura da je njegov nalog podešen kao ’javni’ (public) da bi omogućio Priređivaču da sa konkretnog naloga povuče Video što je preduslov za učestvovanje u Natječaju. Priređivač nije odgovoran ukoliko učesnik nije podesio svoj nalog kao “javni” (public) odnosno ukoliko iz bilo kog tehničkog razloga koji ne spada u odgovornost Priređivača, nije u mogućnosti da povuče Video sa naloga učesnika.

8.4.       Pod validnim Videom podrazumijevaju se Videa koje su u svemu u skladu sa zahtjevima iz člana 9.1.- 9.4  i ograničenjima iz člana 10.1-10.5 odnosno u skladu sa bilo koji drugim uslovom iz ovih Pravila. Ukoliko bude utvrđeno da je učesnik prijavio Video suprotno bilo kom uslovu ili ograničenju iz ovih Pravila i/ili dobio nagradu Priređivač ima diskreciono pravo da diskvalifikuje učesnika i da zahtijeva vraćanje ili nadoknadu bilo koje nagrade čak i kada je nagrada dodijeljena i/ili stavljena na raspolaganje tom dobitniku nagrade. Takve nagrade neće biti vraćene u fond nagrada i neće se ponovo izvlačiti.

8.5.        U odabiru učestvuju sva validna Videa postavljene tj. podijeljene u periodu od 27. jula 2020 od 00:00h do 31. avgusta 2020. do 23:59h. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom postavljanja Videa, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno pravno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Natječaja.

ZAHTJEVI VEZANI ZA VIDEO

Član 9.

9.1.        Učesnik je saglasan i razumije da će Videa postavljena na redbull.ba stranici  biti stavljene na raspolaganje javnosti, uključujući bez ograničenja, njihovo postavljanje na internet.

9.2.        Svaki Video mora da bude originalno djelo učesnika u trajanju do 60 sec. i da nije predmet bilo kog ograničenja bilo koje prirode, koje bi spriječilo ili ograničilo upotrebu Videa od strane Priređivača za potrebe organizovanja ovog Natječaja. Učesnik garantuje da na Videu ne postoje bilo koja prava trećih lica, uključujući bilo kakve terete ili potraživanja trećih lica. Učesnik konstatuje, saglasan je i garantuje da Videa odnosno bilo koji njen dio ne predstavlja povredu bilo kojih autorskih prava trećih lica, poverljivih informacija, poslovnih tajni ili zaštićenih znakova koji pripadaju bilo kom fizičkom ili pravnom licu osim učesniku, odnosno garantuje da ima odgovarajuće licence, odobrenja ili drugi odgovarajući pravni osnov za korišćenje Videa i bilo koji materijal sadržan u Videu. Učesnik garantuje da Video ne povrijeđuje pravo privatnosti ili publiciteta bilo kog lica i da je pribavio sve dozvole i saglasnosti za učešće u Nagradnoj igri od trećih lica čiji se lik ili bilo koje lično dobro ili zaštićeno djelo ili znak prikazuje na Videu.

9.3.        Objavljivanjem Videa, učesnik je saglasan i garantuje Priređivaču da posjeduje sva prava intelektualne svojine nad Videom koja se mogu steći u skladu sa propisima, uključuju, bez ograničenja, pravo na montiranje/uređivanje, objavljivanje, stavljanje na raspolaganje javnosti putem bilo kojih medija dostupnih u bilo kom trenutku u toku, ili nakon, perioda trajanja Natječaja, na bilo kojim povezanim internet stranicama, u bilo kojim promotivnim materijalima, bilo da su vezani za promociju ili ne, i na bilo kojoj drugoj lokaciji, bilo fizičkoj ili internet, koju Priređivač, po svojoj isključivoj odluci, bude smatrao prikladnom i neophodnom za korišćenje i oglašavanje ovog Natječaja.

9.4.        Učesnik je saglasan da će obeštetiti i štititi od povreda Priređivača i njegove rukovodioce, direktore, zaposlene, kao i povezane organizacije, i njihove rukovodioce, direktore, akcionare i zaposlene, od bilo kojih potraživanja, zahtjeva, odštete, troškova, obaveza i postupaka bilo koje prirode koji su zasnovani na ili su proistekli iz bilo kog kršenja, od strane učesnika, ovih uslova ili garancija i izjava koje je učesnik daje prihvatajući ova Pravila. Učesnik snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost u slučaju da Video povređuje autorska ili druga prava intelektualne svojine trećih lica. Videa koje predstavljaju takva djela biće diskvalifikovane iz Natječaja.

OGRANIČENJA SADRŽAJA VIDEA

Član 10.

10.1.      Priređivač ima diskreciono pravo da diskvalifikuje iz Natječaja bilo koji Video i samim tim da ne uvrsti u odabir u Natječaju bilo koji Video koja je neprimjerenog sadržaja, uključujući ali se ne ograničavajući na uvredljive, pogrdne, nepristojne, sadržaje koje obmanjuju  ili sadržaje koji dovode u zabludu odnosno kojima se povrjeđuju autorska ili druga prava intelektualne svojine ili krše bilo koji propisi ili sadržaje koji na bilo koji način predstavljaju nebezbjedno ponašanje. S tim u vezi Videa će biti diskvalifikovana i neće biti uvrštene u odabir u Nagradnoj igri ukoliko, uključujući ali se ne ograničavajući:

a. sadrže ili prikazuju na bilo koji način konzumaciju duvana, cigareta, droge i drugih opojnih ili omamljujućih supstanci, uključujući ali se ne ograničavajući na prikaz lica koje puši ili je pod dejstvom droge;

b. krše ili predstavljaju povredu prava trećih lica, uključujući bez ograničenja, pravo na privatnost, autorska prava ili prava intelektualne svojine;

c. sadrže materijal koji promoviše netoleranciju, rasizam, mržnju ili nanosi štetu bilo kojoj grupi ili pojedincu ili promoviše diskriminaciju zasnovanu na rasi, polu, religiji, etničkom porijeklu, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji, uzrastu ili bilo kom drugom osnovu;

d. sadrže bilo koju neprihvatljivu odnosno neprikladnu odjeću, dodatke odjeći ili ukrase, ili prikazuju bilo koje komercijalne/korporativne reklame odnosno zaštićene žigova osim reklama odnosno zaštićenih žigova Priređivača (uključujući ali ne ograničavajući se na korporativne zaštićene žigove, nazive i zaštićene žigove brendova, druge zaštićene znake, slogane, političke, lične i religiozne izjave);

e. sadrže nepristojno ili nebezbijedno ponašanje ili situacije, psovke ili ružne riječi, uključujući ali ne ograničavajući se na nagost, ili pornografiju, ili su na drugi način neprikladni, nepristojni, nemoralni, profani, opsceni materijal ili materijal koji se podstiče ili šire mržnja, materijali koji su nejasni, ili sadrže uvrede;

f. podržavaju ili podstiču nasilno ili anti-socijalno ponašanje;

g. upućuju na treća lica ili organizacije (pravna i fizička lica) bez njihove izričite pisane dozvole;

h. omalovažavaju bilo koja lica, društvene grupe ili organizacije;

i. uključuju prijetnje bilo kom licu, mjestu, poslovanju ili grupi;

j. ukoliko su nezakoniti, predstavljaju kršenje ili su suprotni bilo kojim važećim zakonima i/ili propisima.

k. predstavljaju opasnost po zdravlje i bezbijednost ili izazivaju strah ili brigu; ili su na drugi način uvredljivi ili neukusni.

10.2.                Priređivač zadržava pravo da, po svojoj isključivoj odluci, diskvalifikuje i samim tim ne uvrsti u odabir za nagradu bilo koja Videa koja po njegovom mišljenju, upućuje na, oslikava ili na bilo koji način negativno odražava Priređivača, Nagradnu igru ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice, nije u skladu sa ovim Pravilima ili sa duhom Nagradne igre, ili ukoliko Priređivač primi obavještenje o bilo kojim potencijalnim kršenjima ili povredama zakona u vezi sa sadržajem Videa  ili iz bilo kog drugog razloga navedenog u ovim Pravilima.

10.3.                Danom objavljivanja Videa na Instagram-u i na sajt redbull.ba

                           učesnik ustupa sva imovinska autorska prava    isključivo i bez ograničenja, Priređivaču ovog Natječaja. Učesnik ima pravo da bude naznačen kao autor Videa. Učesnici čija Videa budu odabrana kao dobitna ima pravo na nagradu pod uslovima Natječaja i nema pravo na naknadu u smislu ZASP-a, niti na druga potraživanja od Priređivača po osnovu ustupanja imovinskih autorskih prava Priređivaču.

10.5.                      Objavljivanjem Videa na Instagram-u i na stranicu redbull.ba, svaki učesnik potvrđuje da je pročitao Pravila Natječaja, da je u potpunosti razumio sve uslove, prava i obaveze iz pravilnika Natječaja, i da je u potpunosti saglasan sa istima.

OGRANIČENJE U POGLEDU UČESTVOVANJA

Član 11.

11.1.      U natječaju učestvuju svi koji objave videa u sklopu pomenute teme (član. 8.1).

11.2.      Svi mogu učestvovati sa neograničenim brojem RAZLIČITIH videa ali poklon paket jedna osoba može dobiti samo jedan put.

11.3.      Priređivač neće dostavljati učesnicima potvrde da su Videa primljene i validna već će sve validna Videa koje učestvuju u Natječaju.

11.5.      INFORMACIJE O PRIVATNOSTI: Učesnici prihvataju i razumiju da bilo koje informacije prikupljene u toku korišćenja Facebook-a ili Instagram-a od strane učesnika za potrebe ovog Natječaja podliježu politikama privatnosti ove društvene mreže (internet sajtova), koje su dostupne na:

11.6.      Sva Videa moraju da budu poslata sa profila koji učesnik ima na Društvenoj mreži Instagram/Facebook. Videa poslata sa profila trgovinskih, potrošačkih grupa ili drugih grupa, nepotpuna ili nečitka Videa,  Videa poslate putem makro ili drugih automatizovanih sredstava (uključujući sisteme koji mogu da budu programirani da šalju Videa), Videa koje ne ispunjavaju zahteve ovih Pravila u potpunosti će biti diskvalifikovane i neće učestvovati u Natječaju.

RASPORED POSTAVLJANJA NATJEČAJA I IZVLAČENJA

Član 12.

Koncept natječaja:

  1. Samom objavom Videa na zadatu temu učesnik ostvaruje pravo na učešće u Natječaju te ulazi su sitem za nagrađivanje. Odabirom od strane stručnog žirija nagrada će se dodijeliti za 10 najboljih videa u smislu kreativnosti i spremnosti učesnika.

12.1.      Postoji ograničenje od:

  • Najviše jedan Video poslat sa jednog profila sa jedne Društvene mreže može biti odabran kao dobitna za poklon paket u toku trajanja natječaja.

12.2.      Svaki učesnik može, za vreme trajanja Nagradne igre, poslati sa istog profila na Društvenim mrežama više različitih Videa uz ograničenje u pogledu dobijanja nagrada za Video poslat sa istog profila u skladu sa članom 8.3. Pravila.

12.3.      Učesnici su sami dužni da osiguraju da je profil sa Društvene mreže sa koje je poslat Video ispravan i da je njihov.

12.4.      Priređivač, Instagram i Facebook i bilo koji i svi Internet server(i) i davalac/davaoci pristupa, i svako od njihovih zavisnih lica, povezanih lica, matičnih korporacija, reklamnih i marketinških agencija, i svi njihovi rukovodioci, direktori, akcionari, zaposleni i agenti (zajedno, “Lica koja se oslobađaju odgovornosti”) nisu odgovorni za:

a. bilo koje netačne informacije prilikom podnošenja Videa;

b. ljudsku grešku;

c. tehničke kvarove;

d. kvarove, propuste, prekide, brisanja ili nepravilnosti bilo koje telefonske mreže, kompjuterskih online sistema, kompjuterske opreme, servera, provajdera ili softvera, uključujući bez ograničenja bilo koju povredu ili štetu na kompjuteru bilo kog učesnika ili bilo kog drugog lica koji su vezani za ili su nastali kao rezultat učešća u Nagradnoj igri;

e. nemogućnost da se pristupi ili da se postavi slika na Instagram/Facebook, krađu, neovlašćene modifikacije, uništavanje, ili neovlašćeni pristup, ili izmenu Fotografije;

f. podatke koji budu obrađeni kasno ili netačno ili su nepotpuni ili su izgubljeni zbog telefonskog, kompjuterskog ili elektronskog kvara ili gustog saobraćaja na telefonskim linijama ili Internetu ili bilo kojoj internet stranici (uključujući Facebook, Instagram, Twitter i/ili vebsajt) ili iz bilo kog drugog razloga; greške u kucanju, štamparske ili bilo koje druge greške;

VRSTA NAGRADA I IZNOS

  • Natječaj traje od 27.7.  00:00 do 31.8. 23:59

Nagrade:

  1. 10 Poklon paketa – Red Bull 400 startni paket (80 KM)

Sadržaj poklon paketa: Ruksak za trčanje, bandana, dres, Red Bull, OsteoRevital Pro dodatak prehrani.

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene  novine FBiH 48/15 i 60/15) i Pravilnik o sadržaju, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Službene novine FBiH 30/16), Planet d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo), koje zastupa Sanela Vujović donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“Snimi i osvoji ”

NAZIV, SJEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU PRIREĐIVAČA

Član 1.

  1. Nagradni natječaj “Snimi i osvoji ” organizuje Planet d.o.o (za Red Bull), sa sjedištem na adresi Azize Šaćirbegović 1, Sarajevo (u daljem tekstu: “Priređivač”).

d. kvarove, propuste, prekide, brisanja ili nepravilnosti bilo koje telefonske mreže, kompjuterskih online sistema, kompjuterske opreme, servera, provajdera ili softvera, uključujući bez ograničenja bilo koju povredu ili štetu na kompjuteru bilo kog učesnika ili bilo kog drugog lica koji su vezani za ili su nastali kao rezultat učešća u Nagradnoj igri;

e. nemogućnost da se pristupi ili da se postavi slika na Instagram/Facebook, krađu, neovlašćene modifikacije, uništavanje, ili neovlašćeni pristup, ili izmenu Fotografije;podatke koji budu obrađeni kasno ili netačno ili su nepotpuni ili su izgubljeni zbog telefonskog, kompjuterskog ili elektronskog kvara ili gustog saobraćaja na telefonskim linijama ili Internetu ili bilo kojoj internet stranici (uključujući Facebook, Instagram, Twitter i/ili vebsajt) ili iz bilo kog drugog razloga; greške u kucanju, štamparske ili bilo koje druge greške;

VRSTA NAGRADA I IZNOS

  • Natječaj traje od 27.7.  00:00 do 31.8. 23:59

Nagrade:

  1. 10 Poklon paketa – Red Bull 400 startni paket (80 KM)

Sadržaj poklon paketa: Ruksak za trčanje, bandana, dres, Red Bull, OsteoRevital Pro dodatak prehrani.

Ukupna vrijednost fonda za Natječaj je  800 s uključenim PDV-om.

Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading