Tender za prevoz roba za potrebe firme Bingo doo

Tender

Za prevoz roba

Predmet : Zahtjev za dostavu ponude prevoza roba za potrebe firme Bingo doo na području BiH.
Ponuda se odnosi za 2019. godinu.
Molimo sva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za prevoz roba u domaćem tržištu vozilima sa ceradama i hladnjačama, nosivosti cca 25 tona.
Za učestvovanje na tenderu potrebno je da ponuđači dostave sljedeću dokumentaciju :

  • Naziv ponuđača sa tačnom adresom i sjedištem
  • Neovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra
  • Spisak svih transportnih kapaciteta koje ponuđač može dati na raspologanje
  • Fotokopije saobraćajnih dozvola svih raspoloživih vozila koja se nude
  • Referentna lista obavljenih istih ili sličnih poslova u prevozu

 

Ponuda treba da sadrži :

  • Cijenu transporta roba u domaćem tržištu na nivou jednog mjeseca ( za svaki mjesec obračun se vrši na bazi 24 radna dana ) izraženu sa PVD-om i bez PDV-a.
  • Prosječna potrošnja pogonskog goriva za vozila pojedinačno na 100 KM/L
  • Rok važenja ponude

U cijenu prevoza ne obračunavati utrošeno pogonsko gorivo, jer naknadu za gorivo isplaćuje Bingo doo,po važećim cijenama koje su važeće za Bingo doo.
Ponuđači koji ispunjavaju sve navedene uslove, u pogledu najpovoljnije cijene i potrošnje pogonskog goriva, bit će pozvani na dalje pregovore, i eventualno potpisivanje ugovora o prevozu.
Ponude dostaviti na adresu Bingo doo, PJ Autosaobraćaj , Bosanska poljana bb Tuzla, najkasnije do 15.12.2018.g. do 13:00 sati.

Datum                                                                                                                                                Rukovodioc službe transporta

26.11.2018.